Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Werkbezoek 54

Van:2017-09-14
Tot:2017-09-23
Medewerkers:Herman van Wezel, Albert van Holten, Michel Koppenaal, Krijn van der Wende
Gasten:Hans den Hartog
Vervoer:Bus, vliegtuigZaterdag 23 september 2017; Zoals in de “Volg Ons” van woensdag beloofd werd, willen we met het schrijven van dit stukje werkbezoek 54 afronden. Donderdag werden de laatste werkzaamheden afgerond en wat dit werkbezoek betreft de laatste overleg gesprekken met de Oekraïense medewerkers gevoerd, waarna het tijd werd om de koffers te pakken en onszelf voor te bereiden op de reis huiswaarts. ‘s Middags was de tijd dan aangebroken om afscheid te nemen van de bewoners en medewerkers van verzorgingshuis Rehoboth, zodat om 14:45 de reis kon aanvangen. Tevens werd er afscheid genomen van gast Hans, die nog enkele dagen langer in Oekraïne zou blijven en op het moment van schrijven de reis naar huis per vliegtuig onderneemt.

OZO-medewerker Jenö begeleidde ons naar de Oekraïens-Hongaarse grens waar het uitermate rustig was, zodat de grenspassage in minder dan een uur tijds achter de rug was. Tijdens het doorkruisen van Hongarije hadden we te kampen met heel veel regen, maar was het in Oostenrijk, Duitsland en Nederland zeer aangenaam rijden. Ook was het vrij rustig op de wegen, zodat we vrijdagavond om 21:00 zonder noemenswaardig fileleed de bus in Middelharnis konden parkeren, waar we opgewacht werden door onze gezinsleden.

Ter afsluiting van dit werkbezoek sprak Herman een dankgebed uit en lazen we met elkaar Psalm 150, een lied waarin de lof aan de Heere bezongen wordt. Hoe zouden wij immers kunnen terugzien op dit werkbezoek als wij de Heere niet de eer, lof en dank zouden brengen? Hij heeft ons immers geholpen bij al het werk dat door het gehele team in de afgelopen tijd gedaan kon worden! Vertrouwend op Hem mogen wij dan ook met een gerust hart de toekomst van Stichting OZO tegemoet zien!

Nogmaals willen wij u als achterban van Stichting OZO van harte danken voor alles wat u voor ons betekend. Mede door uw steun en hulp maakt u het voor ons mogelijk om dit ontzettend mooie werk onder de allerarmste bevolking in Oekraïne voort te zetten, waarbij wij u vragen zowel ons als medewerkers, maar vooral de lijdende Oekraïense bevolking in uw gebeden te gedenken.

Woensdag 20-09-2017; Juist nadat gisterenavond de “Volg Ons” op de OZO-website geplaatst was, barstte er een enorme onweersbui los boven Nagydobrony, waarbij een blikseminslag verderop in het dorp de gehele stroomvoorziening uitschakelde. Ook in verzorgingshuis Rehoboth was er geen stroom meer, met als gevolg dat het volledig donker was en er geen water meer beschikbaar was omdat de pompen die het grondwater oppompen en verdelen naar het filter- en drinkwatersysteem uitgeschakeld waren. Erg vervelend voor met name de bewoners en verzorgend personeel van Rehoboth. De stroomvoorziening werd pas vanmiddag rond 16:00 hersteld. Helaas is zojuist opnieuw de stroom uitgevallen, zodat deze “Volg Ons” geschreven wordt bij kaarslicht. Hopelijk gaat het toch lukken om dit stukje online te krijgen, zodat u toch van onze wederwaardigheden op de hoogte blijft.

Ook vandaag werd er weer veel werk verzet. Gast Hans had vandaag een oefening voor het brandweerkorps van Nagydobrony op touw gezet, zodat ook deze mannen konden oefenen op het openknippen van het autowrak. Ook werd een test uitgevoerd met de nieuwe waterpomp die speciaal aangeschaft is om de brandweerauto te kunnen vullen met water uit bijvoorbeeld een sloot. Dit werd een groot succes, zodat zowel brandweerman Hans als het blusteam uit Nagydobrony de oefening uitermate tevreden beëindigden.

Technici Michel en Albert verzorgden een grote olie en filterbeurt voor de heftruck met uit Nederland meegenomen materialen en pleegden overleg met de Oekraïense medewerkers betreffende het uit te voeren onderhoud gedurende de komende winter. Dan is immers het moment om het onderhoud aan de boerderijmachines uit te voeren, zodat deze weer in goede staat zijn voor het komende seizoen.

Herman en Krijn vervulden vandaag weer diverse administratieve werkzaamheden en pleegden overleg met de Oekraïense medewerkers Jenö en Jani. Al met al is er weer op allerlei vlak veel werk verzet en mogen we opnieuw terug blikken op een vruchtbare dag.

Wat werkbezoek 54 is dit de laatste nieuwsvoorziening vanuit Oekraïne. Morgen hopen we de diverse werkzaamheden af te ronden en in de middag de thuisreis aan te vangen. We hopen vrijdagavond weer thuis te komen, zodat we zaterdag deze “Volg Ons” kunnen afsluiten met een afsluitend stukje.

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u namens het volledige OZO team van harte te danken voor uw belangstelling in het werk van Stichting OZO. Vaak ervaren wij de dankbaarheid van de allerarmste medemens die wij in Oekraïne mogen helpen, waarbij wij u de dankbaarheid, voor u als achterban van onze stichting, niet willen onthouden. Met een hartelijke groet en graag tot zaterdag!

Dinsdag 19 september 2017; Met een schitterende zonsopgang als belofte voor een dag met mooi weer, werd er ook vanmorgen in alle vroegte een aanvang gemaakt met de OZO werkzaamheden. Voor vandaag stonden er diverse activiteiten op het programma. Zo werd een groot deel van de morgen opnieuw doorgebracht met de Oekraïense OZO-medewerkers rondom de vergadertafel om de voorbij gegane maanden van dit jaar te evalueren, maar werd ook het oog opnieuw gericht op de OZO-toekomst in Oekraïne. De bouwtekeningen van de opslagschuur werden nogmaals minutieus doorgenomen. De daadwerkelijke bouw van de opslagschuur vordert intussen gestaag. In de afgelopen maanden is er ontzettend veel werk verzet door de Oekraïense medewerkers om de opslagschuur te realiseren. Deze schuur is van groot belang voor de Rehoboth boerderij. Het is de bedoeling de schuur op tijd gereed te hebben om volgend jaar de geoogste landbouwproducten op te kunnen slaan, zodat deze naar verwachting later in het seizoen voor hogere prijzen verkocht kunnen worden. Op deze manier willen we proberen om extra inkomsten te genereren uit de Rehoboth boerderij, zodat de gemaakte winst besteedt kan worden voor verzorgingshuis Rehoboth en andere OZO projecten. Momenteel is de beton vloer en de eerste ruwbouw van de buitenmuren gereed en worden de voorbereidingen getroffen om de betonnen staanders te construeren.

Gast Hans spande zich vanmorgen in om een grote oefening voor het brandweerkorps uit Chop voor te bereiden. Zowel het huidige als het laatste transport konden er diverse gereedschappen om auto’s open te knippen en beknelde personen te redden vanuit Nederland meegenomen worden. Een oude auto werd hier ter plaatse aangeschaft, zodat Hans eerst de nodige uitleg en demonstraties kon geven, waarna het brandweer team hun vaardigheden kon demonstreren. Een bijzonder geslaagde oefening, waarvan onderstaande foto’s zeker getuigen!

Tussen alle bedrijven door werden er de nodige kleinere klussen uitgevoerd. Zo waren er kleine reparaties nodig aan de waterinstallatie hetwelk verzorgingshuis Rehoboth van drinkwater voorziet, de laatste hand werd gelegd aan de alarminstallatie in polikliniek, werd een bewoonster van het verzorgingshuis verrast met een nieuwe bril en werd de laatste hand gelegd aan de wintervoorraad van aardappelen en groente. Kortom, een dag vol diversiteit zoals dat gewoon is om het verzorgingshuis operationeel te houden.

Vanavond werd de warme maaltijd bij gastheer Jani en zijn vrouw Natasja genoten, waarbij wij ons tegoed deden aan de maaltijd, maar zeker ook aan het vriendschappelijk samenzijn. Tot slot werd er nog een poosje doorgewerkt aan de administratieve afhandeling, zodat alle documentatie na deze enerverende dag weer geheel bijgewerkt is. Danken wij u voor uw interesse in het volgen van Stichting OZO en graag tot morgen!

Maandag 18-09-2017; Vandaag was het gehele team reeds voor dag en dauw aan de slag. Allereerst werd er aandacht gegeven aan de voortgang van diverse lopende projecten. Elk werkbezoek nemen deze belangrijke gesprekken behoorlijk wat tijd in beslag, maar zijn vanzelfsprekend onontbeerlijk om voor onszelf een beeld te vormen van de huidige stand van zaken en hoe verder te gaan om de doelstellingen van Stichting OZO verder te verwezenlijken.

Vanwege het vele werk wat er voor het verdere van deze dag op de planning stond, werd er besloten de groep in drieën te splitsen; Gast Hans liet zich door OZO-medewerker Jenö afzetten bij de brandweer garage van Chop, waar hij het aanwezige brandweerkorps instructies gaf over diverse red-gereedschappen en de lopende gang van zaken besprak met de commandant. Albert en Michel begaven zich naar de polikliniek in het centrum van Nagydobrony, waar zij een in Nederland gekocht bewakingssysteem installeerden. Eerder dit jaar werd er ingebroken in de polikliniek, waarbij veel medicijnen en een deel van de inventaris uit de tandartsenpraktijk gestolen werd. Gelukkig is met hulp van Nederlandse sponsoring al veel van de inventaris opnieuw aangevuld en zijn de medische materialen nu adequaat beveiligd tegen diefstal. OZO-medewerker Jani ging samen met Herman en Krijn aan de slag om de Rehoboth boerderij financiën door te nemen. Gezien de tijd van het jaar zijn alle gewassen op de boerderij, uitgezonderd de mais die normaliter in oktober geoogst wordt, intussen geoogst en verkocht. Zoals het zich echter nu laat aanzien, mag er ook dit teeltseizoen positief terug gekeken worden. Voor ons als stichting is dit uitermate belangrijk, aangezien de verworven gelden uit de boerderij weer gebruikt worden voor de exploitatie van het verzorgingshuis en de andere OZO projecten.

Tussen al deze bedrijven door werd er onder toeziend oog van OZO-medewerker Jenö door een aantal bouwvakkers verder gebouwd aan de opslagschuur achterop het terrein van verzorgingshuis Rehoboth en vonden een aantal medewerkers de gelegenheid om even wat tijd door te brengen met een aantal bewoners van het verzorgingshuis. Gast Hans stelde nog een nieuw aangeschafte brandweer pomp in bedrijf, zodat deze gereed is om door de plaatselijke brandweer in gebruik te worden genomen.

Wat ook niet onvermeld kan worden gelaten, is dat vanwege de snel verslechterende leefomstandigheden in Oekraïne, er vaak mensen naar verzorgingshuis Rehoboth komen om te vragen of er voor hen of voor familieleden mogelijkheid tot plaatsing is in het verzorgingshuis. Zo werden er vandaag zelfs een tweetal gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe bewoners van het verzorgingshuis. Begrijpelijk is dat wij deze mogelijkheden helaas niet altijd hebben vanwege onder andere beperkte ruimte in het verzorgingshuis, zodat er zorgvuldig gekeken en overlegd moet worden voordat er overgegaan wordt tot een toezegging tot plaatsing. De avonduren werden gevuld met het verwerken van de vandaag verkregen gegevens in de OZO administratie en werd de berichtgeving voor onze Nederlandse achterban in deze “Volg Ons” samengevat. Graag willen wij deze dag weer besluiten met een hartelijke groet van ons allen!

Zondag 17-09-2017; Rustdag voor de Oekraïense gemeenschap en voor ons als OZO-team. Na het ontbijt begaven we ons naar het naburige dorp Kisdobrony om aldaar ter kerk te gaan, waar de ons welbekende dominee Tamás voor ging in de eredienst. Deze dag was in alle kerken in de omgeving een speciale dag, omdat er stil werd gestaan bij de start van het nieuwe schooljaar en het winterwerk in de gemeente. Kenmerkend is dat in dit deel van Oekraïne de scholen heel erg nauw verbonden zijn aan de kerk. Een grote groep kinderen uit de gemeente hadden daartoe een prominente plaats gekregen in het schitterende kerkgebouw en werd steeds opnieuw betrokken bij de prediking. In de prediking schilderde de dominee ons als ouders zeer expliciet dat de kinderen een geschenk en zegen van God zijn. Aan het einde van de dienst werden de kinderen nog toegesproken door de dominee en één van hun leraressen, waarbij ze gewezen werden op de prioriteit van scholing in het maatschappelijk leven, maar dat scholing in het geestelijk leven van het allerhoogste belang is.

Na de kerkdienst werd er onder het genot van een kopje koffie ten huize van OZO-medewerker Jani nog wat nagepraat over de prediking. Het werd door een ieder als zeer goed bevonden om met elkaar van hart tot hart over deze dingen te kunnen spreken, waarbij er ook tijd en ruimte was om op persoonlijk vlak van gedachten te wisselen.

Het verdere van de dag werd in rust door gebracht in verzorgingshuis Rehoboth, ter voorbereiding op de nieuwe werkweek die ons wacht.

Zaterdag 16-09-2017; Graag willen wij u middels de “Volg Ons” op de hoogte houden van onze wederwaardigheden tijdens werkbezoek nr. 54 van Stichting OZO in Oekraïne. De afgelopen dagen zullen samengevat worden in dit stukje, waarna er dagelijks een stukje geplaatst zal worden.

Donderdagavond werd de reis begonnen in Middelharnis, waarbij Teun een Bijbelgedeelte met ons las uit Hebreeën 11 en ons voorging in gebed om de Heere een zegen te vragen over deze reis en het werk wat door Stichting OZO gedaan mag worden onder de behoeftige bevolking in Oekraïne. Om 21:45 vertrokken OZO-medewerkers Albert, Michel en Krijn met de grote transport bus welke beschikbaar gesteld werd door firma “De Branding” uit Ouddorp en een tot de nok volgeladen aanhangwagen met in Nederland verkregen hulpgoederen richting Oekraïne. De reis van bijna 2000 kilometer werd onder goed weer en zonder problemen volbracht, waarna zaterdagmorgen, na een reis van 29 uur de bus op het terrein achter verzorgingshuis Rehoboth geparkeerd kon worden.

Na enkele uren gerust te hebben volgde er een ontmoeting met de Oekraïense medewerkers en de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth, waarna met vereende krachten de hulpgoederen gelost, gesorteerd en in de opslag verwerkt werden. Ook werd er tijd gevonden om de belangrijkste lopende zaken rondom Stichting OZO kort met elkaar door te nemen. Opnieuw zijn wij verwonderd en dankbaar voor het vele werk wat de afgelopen maanden weer verzet is door de medewerkers. Een ander belangrijk aspect wat vandaag direct onze volle aandacht kreeg, is de reparatie van de heftruck. De laatste maanden gaf deze wat problemen, waardoor juist tijdens het seizoen dat deze het meest gebruikt wordt en vooral tijdens de bouw van de nieuwe opslagloods, er dagelijks gekampt werd met de gebreken. Gelukkig konden de reparaties met uit Nederland verkregen kennis en onderdelen vrij vlot uitgevoerd worden, zodat halverwege de middag de heftruck direct weer naar tevredenheid ingezet kon worden bij de bouw van het plaatselijk gymnasium waar Stichting OZO aan bijdraagt.

In de avonduren werd de warme maaltijd gebruikt in verzorgingshuis Rehoboth, waarna rond 22:00 OZO-medewerker Herman, samen met gast Hans na een rustige vlucht via buurland Hongarije in het verzorgingshuis arriveerden.

Samenvattend mogen we terugzien op een zeer productieve eerste werkdag van dit werkbezoek. Tot besluit willen wij u van harte een goede zondag toewensen vanuit Nagydobrony, Oekraïne. Graag tot morgen!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op