Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Visie doelstelling en beleid

Visie

Stichting OZO opereert in Oekraïne, een land dat door het communistische verleden en politieke corruptie niet in staat blijkt zelfstandig op een hoger plan te komen.

In deze destructieve werkelijkheid werkt Stichting OZO onder de Hongaarse minderheid in Oekraïne in de overtuiging dat:
  • God het heil en het herstel van de hele mensheid op het oog heeft,
  • wij dit doen moeten in navolging en opdracht van Jezus Christus,
  • wij dit alleen kunnen in de kracht van de Heilige Geest.

Doelstelling

Stichting OZO heeft de doelstellingen vastgelegd in haar statuten, deze luiden als volgt:

  1. Het verlenen van geldelijke, dan wel stoffelijke steun en/of bijdragen aan in het algemeen de allerarmste en nooddruftige gezinnen van in het bijzonder de allerarmsten en nooddruftige bejaarden, minder validen, alleenstaanden en jeugdigen van Oekraïne;
  2. Het bevorderen van activiteiten die het maatschappelijk en geestelijk welzijn van de allerarmsten en nooddruftigen in Oekraïne in Oekraïne verbeteren;
  3. Het beheren en in stand houden van het vermogen van de stichting;
  4. Al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles in de ruimste zin des woords.
Beleid

Bestuur

Het bestuur van Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Deze vijf vormen het dagelijks bestuur van Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. Alle bestuursleden zijn één keer in de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De laatste bestuursverkiezing was in 2021. Hierbij hebben de zittende bestuursleden hun herbenoeming aanvaard.

Naast het dagelijks bestuur zijn er vier vrijwilligers, die in nauw contact met het bestuur hand-en-spandiensten verrichten of heel specifieke projecten voor hun rekening nemen. Om de werkzaamheden van de huidige bestuursleden en medewerkers goed te verdelen zal in de komende jaren gezocht worden naar capabele mensen die de doelstelling van de stichting van harte onderschrijven. Bij het werven van nieuwe mensen wordt eerst nauwkeurig een profiel opgesteld van de beoogde werkzaamheden. Voor een juiste verhouding binnen het team gaat de voorkeur momenteel uit naar een vrouwelijk kandidaat.

Bezoldiging

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne kent geen bezoldigde functies. Onkosten gemaakt voor het werk van de stichting worden vergoed. Het bestuur kan een vrijwilligersvergoeding toekennen aan bestuursleden en/of vrijwilligers werkzaam voor de stichting. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Fondsenwerving

De hoofdtaak van de stichting bestaat uit het verwerven van geldmiddelen. Het streven is zoveel als mogelijk vaste donateurs te werven. De automatische incasso zorgt voor een solide vaste basis van inkomsten.

Werkzaamheden ten bate van de projecten worden zoveel mogelijk verricht door kundige arbeiders in Oekraïne. Deze werkwijze draagt bij aan de plaatselijke economie en levert goodwill op in het werkgebied.

Projecten

De projecten worden in de meeste gevallen aangedragen door lokale partners. De projecten moeten passen in de doelstelling van de stichting of een belangrijke bijdrage daaraan kunnen leveren. De projecten moeten concreet en doelgericht zijn.

Voor een project ter hand wordt genomen wordt eerst een calculatie gemaakt van de benodigde tijd en de financiële investering. Aan de hand van deze calculatie vormt het bestuur samen met haar medewerkers een oordeel over het project.

Samenwerking

In haar streven naar continuïteit wordt in de projecten gezocht naar een betrouwbare partner ter plaatse. In de afgelopen jaren is er een uitstekende samenwerking opgebouwd met de lokale overheden, de Hongaars Gereformeerde kerk in Oekraïne en de zuster organisatie Stichting Rehoboth in Nagydobrony. Zoveel als mogelijk wordt de lokale bevolking betrokken bij de uitvoering van de projecten.

Controle en begeleiding

Door het inschakelen van lokale medewerkers besteedt de stichting veel aandacht aan controle en begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden. Daartoe wordt er drie keer per jaar een werkbezoek gebracht aan de projecten. Vooraf wordt per project een uitgebreide evaluatie voorbereid, die ter plaatste besproken wordt. De projecten worden tijdens een werkbezoek altijd bezocht.

Tussen de werkbezoeken door worden regelmatig telefonische momenten gepland om de voortgang van de projecten te kunnen navragen en advies te geven in de uitvoering.

Toekomst

Het project Algemene Zorg, waaronder het verzorgingshuis, zijn projecten van voortgaande duur. Het belang van continuïteit is zeker voor dit project van groot belang.

De komende jaren streven we ernaar om het boerderijproject te optimaliseren, zodat er naast de producten voor eigen gebruik ook liquiditeit gegenereerd kan worden om de overige projecten te financieren.

De Oorlog met Rusland die begin 2022 uitbrak legt een forse mentale druk op de medewerkers in Oekraïne en zorgt voor een nijpend tekort aan arbeidskrachten aldaar. Ook het terugdringen van corruptie door de Oekraïense overheid legt druk op de humanitaire transporten en bemoeilijkt het binnenbrengen van goederen in Oekraïne.

Tenslotte

In het humanitaire werk heeft Stichting OZO telkens de zegen van God mogen ervaren. Voor de toekomst is het gebed en de hoop ook op deze zegen gevestigd.

In alle voorgaande jaren zijn giften geheel aan projecten besteed. Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat we nooit te kort hebben gehad. Wat dat betreft gaan we ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Middelharnis, december 2023


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 70, van 5 juni t/m 14 juni 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op