Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2017 Nr. 4

Van de voorzitter

Een Onderling Contact op de rand van 2017. Een jaar dat, zoals menigeen ervaren zal hebben, omgevlogen is. Een jaar waarin door de één voorspoed ervaren werd en door de ander tegenspoed. Wat dat betreft maakt het niet uit in welk land iemand woont. Overal op deze wereld kunnen blijdschap en verdriet zo heel dicht bij elkaar liggen. Voorbeelden te over onder rijk en arm, ouderen en jongeren. De armoede in Oekraïne is nog steeds onvoorstelbaar groot. De werkloosheid blijft schandalig hoog en de voedselprijzen zijn in het afgelopen jaar weer gestegen. Oekraïne is in alle opzichten nog altijd een instabiel land en blijft zich bewegen in een vicieuze cirkel waarin het leven vaak onvoorstelbaar moeilijk is.

Er is weinig te merken van positief overheidsbeleid, bijvoorbeeld om de levensstandaard te verhogen of de gezondheidszorg eens goed aan te pakken. Een voedselpakket is voor menig gezin of oudere nog steeds een geschenk uit de hemel. Wilt u hier nog eens aan denken in de komende feestdagen? Moge het u en mij gegeven worden om bij het terugblikken op het jaar 2017 het oog te slaan op God. Laat Hém besturen, waken; ‘t is wijsheid wat Hij doet! Voor wat betreft de OZO activiteiten mogen we opnieuw terugzien op een rijk gezegend jaar. U stelde ons in staat om handen en voeten te geven aan onze humanitaire opdracht: mensen die verstoken zijn van hulp een druppel water te schenken!

Rest mij u, namens alle medewerkers van St. OZO, een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2018 toe te wensen!

Teun Bakker

Foto voorpagina

Dankzij de hulp van vele donateurs kon Stichting OZO in 2017 weer veel humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Dit geldt niet alleen voor de projecten, maar ook voor de ‘man in de straat’. Enorm veel ouderen en gezinnen zijn uit sociaal oogpunt geholpen door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen en woningrenovatie.
Ook geestelijk voedsel werd verspreid. Er is nog steeds ontstellend veel nood in het Oekraïense Karpatengebied. We zijn, naast de Heere, iedereen die meewerkt van harte dankbaar.

Winter in Oekraïne

Wanneer deze Onderling Contact op uw deurmat belandt, loopt het jaar 2017 alreeds ten einde. Waar wij in Nederland spreken van ‘de donkere dagen voor Kerst’ is dat zeer zeker van toepassing op Oekraïne. Niet alleen hebben deze fysiek donkere en koude wintermaanden grote invloed op het dagelijks leven, ook de zorgen in dit jaargetijde zijn groot.

In het voorjaar- en de zomermaanden hebben veel arme gezinnen wel voldoende eten beschikbaar uit de kleine tuintjes waar wat groenten verbouwd worden. De winter is voor deze gezinnen echter vaak een ramp. De aangelegde voorraden zijn dan op, terwijl het barre winterweer veel extra energie van het menselijk lichaam vraagt. Juist in deze tijd zien we veel zieken en hebben vooral de jonge kinderen en de ouden van dagen het erg zwaar. Ook vanwege de grote werkeloosheid zijn er ontzettend veel gezinnen die onder erbarmelijke omstandigheden ver onder de armoede grens leven. Begrijpelijk is het dat deze mensen ook vaak gebukt gaan onder psychische noden en veel depressiviteit. Veelal krijgen onze medewerkers de adressen van deze gezinnen aangereikt door de diaconie van de plaatselijke kerken of van meelevende omstanders.

Als Stichting OZO willen wij met uw hulp proberen om deze allerarmste gezinnen in het westelijk Karpatengebied opnieuw te helpen. Sinds de oprichting van Stichting OZO wordt er actief gewerkt aan het verzorgen van voedselpakketten voor deze allerarmste mensen. Ook dit kwartaal zien wij het als erg belangrijk dat het voedselproject op deze manier weer voortgang vindt. Op het moment van schrijven worden de etenswaren voor de voedselpakketten aangeschaft, waarbij gekeken wordt dat er zoveel mogelijk energierijk en gezond voedsel gekocht wordt. De komende weken zullen de pakketten dan samengesteld en uitgedeeld worden op de vele adressen in en rondom Nagydobrony. Tevens wordt er tijdens het uitdelen van dit voedsel gekeken of er in deze gezinnen eventueel kleding of medische hulp nodig is, dan wel of er anderszins geholpen kan worden.

U begrijpt dat het voedselproject onder de allerarmsten alleen voortgezet kan worden met uw hulp als sponsor. Mogen wij dan ook nu (weer) een beroep doen op uw vrijgevigheid, zodat er zoveel mogelijk mensen de winter door geholpen kunnen worden? Namens hen zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank! Dankbaar mogen we zijn met bijna 30 bewoners van verzorgingshuis Rehoboth. Deze mensen weten dat ze ook deze winter weer onderdak en een liefdevolle verzorging zullen krijgen. Een plaats waar warmte niet alleen door de kachels gegevens wordt, maar vooral ook door het verzorgend personeel. Waar ze zich niet af hoeven te vragen of er voedsel voor de volgende dag zal zijn. Waar een arm om een oude schouder geslagen wordt als de noden van het leven te zwaar drukken. Kortom, een oude dag waarbij er zoveel mogelijk aan gedaan wordt om de avond van het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Help mee!
Heeft u deze ”Onderling Contact” uit? Geeft dan dit krantje door!


Hoe is de maatschappelijke situatie rondom het Oekraïense dorp Nagydobrony?

Een terugblik

Om op bovenstaande vraag een duidelijk antwoord te geven, is het nodig om een korte blik op de geschiedenis van het westelijk Karpaten gebied te werpen. Na de eerste wereldoorlog werden enorme gebieden van het toenmalige Hongarije verdeeld over de buurlanden Oekraïne, Roemenië, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Oostenrijk (het verdrag van Trianon). Het westelijk Karpaten gebied, waarin Nagydobrony ligt, kwam onder bewind van Oekraïne. De bevolking in dit gebied was dus opeens geen Hongaar, maar Oekraïner. Echter, welke nationaliteit er ook in hun paspoort vermeld staat, in hun hart zijn het altijd Hongaren gebleven. Dit betekent ook dat ze Hongaars bleven spreken, de Hongaarse cultuur levend hielden en de binding met wat nu hun buurland Hongarije is, altijd zeer sterk is gebleven. Dit verklaart de vraag die bij velen uit de OZO achterban leeft, waarom er niet in het Oekraïens gecommuniceerd wordt maar in het Hongaars. Terwijl Hongarije in de afgelopen decennia uitgegroeid is tot een volwaardig EU lidstaat en de economische en maatschappelijke situatie sterk verbeterd is, moeten we helaas concluderen dat dit voor Oekraïne absoluut niet geldt. Met name het westelijk Karpaten gebied, wat zelfs in de ogen van de Oekraïners een achtergesteld en achtergebleven gebied is, heeft erg geleden onder het communisme en de daarbij behorende onderdrukking.

Het heden

In de afgelopen jaren, na de annexatie van de Krim door Rusland, is het gehele maatschappelijke leven opnieuw ernstig ontwricht. De geldontwaarding is enorm. Vier jaar geleden was de wisselkoers 10 Hrivna voor 1 euro. Momenteel is dat ongeveer 31 Hrivna, terwijl de lonen niet of nauwelijks zijn gestegen. Resultaat van dit feit is dat veel mensen, die financieel gezien vroeger net boven de armoedegrens zaten en zo in hun eigen levensbehoeften konden voorzien, dit nu absoluut niet zelf meer kunnen. De werkgelegenheid is ernstig afgenomen, waardoor er vele gezinnen een verminderd of helemaal geen inkomen meer hebben vanwege werkeloosheid. Om toch in het levensonderhoud te kunnen voorzien, besluiten veel mensen om werk te zoeken in West-Europese landen. Heel veel mannen, maar ook vrouwen, gaan voor een aantal maanden in West-Europa werken om op deze manier te kunnen voorzien in het levensonderhoud van hun gezinnen. Kinderen van zulke gezinnen worden vaak ondergebracht bij andere familieleden. In veel dorpen is te zien dat het overgrote deel van de mensen in hun werkzame jaren weg zijn, zodat slechts veel oude mensen en kinderen op straat te zien zijn. Sommige gezinnen besluiten zelfs tijdelijk of definitief te emigreren naar Hongarije. Veel huizen komen leeg te staan en worden niet meer onderhouden en de verpaupering van de dorpen is duidelijk zichtbaar. Zo zijn er in Nagydobrony, een dorp van 9000 inwoners, nu 1600 mensen tijdelijk of definitief weggetrokken. Naast de leegloop van hoogopgeleiden vertrekken nu ook veel arbeiders naar het buitenland en is een tekort aan goede arbeiders in Oekraïne een feit.

Gevolg voor humanitaire hulp

Ook in verzorgingshuis Rehoboth en op de Rehoboth boerderij hebben wij met dit fenomeen te kampen. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor het verzorgingshuis. Het bouwteam dat momenteel bezig is om een opslagschuur achter het verzorgingshuis te bouwen heeft een tekort aan mankracht. Ook werd er tijdens het laatste werkbezoek een planning gemaakt welke gewassen dit jaar op de boerderij ingezaaid of gepoot zullen worden, maar er moet zeker rekening mee gehouden worden dat er tijdens het oogstseizoen van bijvoorbeeld de aardappelen waarschijnlijk niet veel mensen beschikbaar zullen zijn om dit handwerk uit te voeren.

Te midden van deze malaise mag er ook een lichtpunt vermeld worden. De Hongaarse regering heeft besloten om vanaf 2016 voor 3 jaar lang een geldbedrag beschikbaar te stellen om de Hongaren in het westelijk Karpatengebied te helpen. Dit gebeurt niet door het geld aan de Oekraïense regering over te maken, maar de Hongaren worden geholpen door middel van een speciaal programma. Zo kunnen boeren die geen middelen hebben om hun landerijen te bewerken, maar ook kleine zelfstandige bedrijven, een verzoek tot subsidie indienen bij de Hongaarse regering. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een beleidsplan en een duidelijke onderbouwing. Daarna schenkt de Hongaarse regering 70% van een nieuw aan te schaffen tractor en de boer voorziet in de resterende 30%. De regering betaalt hun deel direct aan de importeur van de uit China geïmporteerde Dengfong tractor, zodat er zekerheid is dat het geld op de juiste manier besteed wordt. Een ander voorbeeld is dat de Hongaarse regering de kosten van materialen om de dorpsstraten op te knappen voor hun rekening neemt, waarbij de lokale bevolking dan zelf zorg dient te dragen voor de arbeid die geleverd moet worden. Zo zijn er in het dorp Nagydobrony al diverse straten onderhanden genomen. Met recht mogen we dankbaar opmerken dat dit een zeer loffelijk initiatief is van de Hongaarse regering! Voor de projecten van Stichting OZO kunnen we geen aanspraak maken op financiële hulp vanuit Hongarije, dit komt omdat wij geen bedrijf zijn maar een buitenlandse non-profit organisatie. Maar voor de Oekraïense Hongaren een geweldige opsteker!

Kwartaal flits
De wereld is niet zonder armoede


Dankbare samenwerking met gemeente Kisdobrony

Dankbaar liet dominee Tamás van buurdorp Kisdobrony, waarmee Stichting OZO een zeer goede samenwerking heeft wat betreft kerkelijke en diaconale hulpverlening, weten dat hij na een studie van vier semesters een postuniversitair diploma behaald heeft als ‘Geestelijke zorg en pastorale hulp expert’, met een algemene waardering als ‘zeer goed’. Stichting OZO feliciteert hem hiermee van harte en wenst hem toe dat zijn opgedane kennis vruchtbaar aangewend mag worden, tot opbouw van het geloof en het gemeenteleven binnen de diverse gemeenten die hij dienen mag in Kisdobrony en omgeving. In de afgelopen jaren is er een bijzonder contact opgebouwd met ds. Tamás. Zo heeft Stichting OZO financieel bijgedragen aan de realisatie van een gebouw achter de pastorie van Kisdobrony, waar nu de materialen opgeslagen liggen, die gebruikt worden bij de kerkelijke begrafenissen in de gemeente. Verder is er een toiletgebouw inclusief septic tank gebouwd, waar de mensen die deelnemen aan de kerkelijke verenigingen en de kinderen die naar de zondagschool komen gebruik van kunnen maken. Ook is er in samenwerking met de dominee, een door Stichting OZO gefinancierd project gestart, waarbij de allerarmste kinderen van de plaatselijke school van een maaltijd voorzien worden. Tevens worden veertig gezinnen in Kisdobrony met regelmaat voorzien van een voedselpakket. Tijdens het recente werkbezoek van september 2017, kon er aan dominee Tamás veel gebreide kleding (gemaakt door bijzonder creatieve en ijverige dames uit Nederland) overhandigd worden, die hij zal distribueren onder de armste en meest noodlijdende gezinnen. Als OZO medewerkers zijn we dankbaar voor de dienende samenwerking met dominee Tamás en zijn kerkenraad.

Opslagloods

Ook in de afgelopen maanden is er stevig doorgewerkt aan de bouw van een opslagloods voor de landbouwmachines en landbouwproducten die wordt gebouwd op het terrein achter verzorgingshuis Rehoboth. Dankzij de giften kan de bouw voorspoedig doorgaan! In het volgende nummer meer nieuws en foto´s! Hieronder alvast enkele foto´s van de bouw.

De medewerkers van St. Onderlinge Zorg Oekraïne wensen u Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2018Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
07 mei t/m 12 mei 2018) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op