Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2020 Nr. 2

Van de (waarnemend) voorzitter

De afgelopen maanden heeft verzorgingshuis Rehoboth in Oekraïne, net als alle bejaarden- en verzorgingshuizen in Nederland, potdicht gezeten. Het coronavirus hield de wereld, de Oekraïne incluis, in haar greep. Nu het buiten lekker weer wordt willen ook de bewoners van Rehoboth naar buiten. Contact met de buitenwereld is nog niet toegestaan, maar het terrein van het verzorgingshuis is ruim genoeg voor enig vertier. Op de foto’s die we uit Oekraïne toegestuurd kregen, zagen we de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth in de tuin bezig of lekker buiten op een bankje in de zon zitten. Directeur Hidi Jenö greep vroegtijdig in met strenge maatregelen en met succes! Tot op heden is er geen enkele besmetting in ons verzorgingshuis in Oekraïne! Voor de directie en ons als bestuur een voorlopige opluchting en een dankbaar hart, niet in de laatste plaats richting onze trouwe God die bewaarde en spaarde.
Het voedselpakket project lag in verband met het virus stil. De diaconieën en andere pakketbezorgers durfden in verband met kans op besmetting geen risico te nemen. Afgesproken werd om de eerstvolgende keer ter compensatie een groter en uitgebreider voedselpakket te geven. Opnieuw een boordevol OC om u als donateur op de hoogte te houden van het wel en wee rondom onze stichting en het humanitaire werk in Oekraïne. We besteden aandacht aan het vertrek van onze voorzitter die na 20 jaar trouwe dienst andere prioriteiten gaat stellen. De cijfers over 2019 zijn beschikbaar en we maken u daar graag deelgenoot van. Speciaal vraag ik u aandacht voor ons nieuwe project dat in deze OC uitgebreid wordt beschreven.
Ik hoop dat deze OC er aan mag bijdragen dat u, met ons er van overtuigd bent dat hulp en medeleven, helaas, nog steeds broodnodig is.

Albert van Holten, waarnemend voorzitter

Coverfoto

Ook de Oekraïners kampen nog steeds met de problematiek rondom het Corona-virus. Ter bescherming van de bewoners is het verzorgingshuis “Rehoboth” volledig gesloten voor bezoekers. Dat betekent dat het niet mogelijk is voor (klein)kinderen om hun ouders te bezoeken en ook mogen de bewoners het verzorgingshuis niet verlaten. Ook voor het (verplegend) personeel heeft dit onmiddellijk grote gevolgen. De contactmomenten met de ouderen worden tot een minimum beperkt, waarbij de verzorging vanzelfsprekend op de best mogelijke en veiligste manier wordt voortgezet. Onze gedachten zijn steeds bij hen. Als alles goed gaat hopen we hen D.V. september weer te ontmoeten.

Na 20 jaar neemt voorzitter Teun Bakker afscheid

Waarde donateurs,

Al langere tijd hield de vraag mij bezig: wanneer komt het punt om met Stichting OZO te stoppen. We zijn nog vitaal, maar opvolging is van wezenlijk belang voor de voortgang van de Stichting OZO projecten. Wat mij betreft ben ik in een fase van mijn leven terecht gekomen om keuzes te maken. Uitermate belangrijk zijn mijn gezin, vrouw, kinderen en kleinkinderen. Ook de verantwoordelijkheid voor mijn dagelijks werk eist veel energie, maar dat doe ik met heel veel vreugde. Dan volgt het kerkenraadswerk, een ambt waartoe de Heere mij geroepen heeft. En daar zit de kneep: het is teveel voor mij. Vandaar mijn besluit om te stoppen als bestuurslid van Stichting OZO. Uiteraard blijf ik bereid om met hand- en spandiensten Stichting OZO te helpen, bijvoorbeeld met een goederentransport.
De afgelopen twintig jaar heeft Stichting OZO mijn leven verrijkt. Voor geen goud had ik het willen missen: medemensen humanitaire hulp verlenen, de contacten met de Oekraïense medewerkers, de gesprekken met mensen daar, de ontmoetingen met predikanten, ds. Horkay met zijn tomeloze inzet voor het geestelijk welzijn van de gemeente in Nagydobrony en omstreken. Om nooit te vergeten!

Ik wens het bestuur van Stichting OZO de kracht en sterkte van de Heere toe. Graag wil ik plaats maken voor ‘jong bloed’ die Stichting OZO helpt voortzetten. Steun aan Stichting OZO? Blijf meeleven!

Van het bestuur

Na 20 jaar trouwe inzet voor de allerarmsten in Oekraïne, heeft voorzitter Teun Bakker besloten om zijn werkzaamheden voor Stichting OZO te beëindigen. Dit betekent inhoudelijk dat er enige wijzigingen zullen zijn binnen het bestuur van onze stichting. Besluiten aangaande de invulling van de bestuurlijke posities zijn nog niet genomen. Wanneer deze geheel uitgewerkt zijn, willen wij u hiervan op de hoogte stellen in een toekomstig “Onderlinge Contact”. Vanzelfsprekend wordt het werk voor Stichting OZO onverminderd voorgezet, waarbij de werkzaamheden van de voorzitter tijdelijk verdeeld zullen worden onder de andere bestuursleden.

Met dit schrijven willen wij Teun heel hartelijk danken voor zijn jaren lange inzet. Vanaf het allereerste uur was hij betrokken bij het humanitaire werk in Oekraïne en de oprichting van Stichting OZO. Vele jaren als voorzitter, wat hem het boegbeeld maakte van onze stichting. Talloze informatie avonden en videopresentaties werden door hem georganiseerd en gehouden. De vergaderingen die door hem geleidt werden, de vele stukken tekst en brieven die door hem aangeleverd werden. Kortom, teveel om op te noemen. Dit altijd vanuit een warm hart voor de noodlijdende naaste in Oekraïne, de Bijbelse opdracht én roeping tot het omzien naar de naaste en hen op deze wijze een beker water aan te reiken in de naam van Jezus Christus. Teun, hartelijk dank! We wensen je alle goeds en van harte Gods zegen toe in het toekomende.

Acculader voor brandweerauto Nagydobrony

Sinds 2018 beschikt het brandweerkorps van Nagydobrony over een ‘nieuw’ blusvoertuig. Het betreft een Tatra 138 met als bouwjaar 1980. Een eenvoudige, maar geweldige auto, voorzien van een sterke motor, welke zich ook prima thuis voelt op ruw terrein! Aan boord bevind zich een 6000 liter watertank. Dit is erg belangrijk omdat er in Oekraïne geen brandkranen zijn voor benodigd bluswater en dit dus altijd met een voertuig aangevoerd dient te worden. Omdat het voertuig soms langere tijd stil staat worden de startaccu’s niet door de draaiende motor geladen. Om de accu’s toch op de juiste spanning en het voertuig ‘uitruk gereed’ te houden, worden deze bij stilstand aan een externe lader gekoppeld. Helaas is deze lader stuk gegaan en zijn de accu’s op het moment van een actie vaak leeg! Aangezien er vanuit het parlement geen middelen zijn willen wij het brandweerkorps graag een nieuwe acculader schenken, zodat er in de toekomst weer probleemloos uitgerukt kan worden. Wilt u ons helpen het hiervoor benodigde bedrag bij elkaar te brengen? U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van Stichting OZO onder vermelding van “acculader brandweer”. Namens het gemotiveerde korps zeggen wij u bij voorbaat heel hartelijk dank!

Auto verkocht voor goed doel

Enkele maanden geleden werd Stichting OZO benadert door een donateur met de vraag of het mogelijk zou zijn een tweede hands auto te schenken, om deze naar Oekraïne te exporteren. Enig onderzoek leerde helaas dat het niet gemakkelijk en vrij duur is om dit te realiseren. Daarnaast bleek de prachtige auto zeer geschikt voor het Europese wegennet, maar zou dit problematisch zijn voor gebruik op de zeer slechte wegen in Oekraïne. De eigenaar van de auto besloot daarop de auto in Nederland te verkopen en de opbrengst hiervan werd verdeeld onder twee humanitaire organisaties, waaronder Stichting OZO. Als bestuur zijn wij dankbaar voor de spontane wijze van deze financiële ondersteuning! De intentie is om het ontvangen bedrag te gebruiken voor de aanschaf van een professionele wasmachine voor het verzorgingshuis.

Nieuw project

Voor u wellicht bekend, is verzorgingshuis “Rehoboth” het hoofdproject van Stichting OZO. Hier wordt een 28-tal ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen liefdevol verzorgd. Om te bewerkstelligen dat het verzorgingshuis financieel zelfstanding kan bestaan worden er naast de financiële bijdragen van Hollandse donateurs, schenkingen of eventuele inkomsten uit verkoop van onroerend goed van bewoners en een deel van hun pensioen, al vele jaren een boerderij gerund. Dit boerderij project voorziet in de eerste plaats in voedsel voor de bewoners. Daarnaast worden er ook seizoen producten en vlees geschonken aan het plaatselijke kindertehuis en wordt het Christelijk Gymnasium geholpen met maaltijden voor de schoolgaande kinderen. Verder worden de landbouwproducten zoals maïs en tarwe verkocht op de lokale markten, om ook op deze wijze financiële middelen te verkrijgen.
De landbouwactiviteiten op de Rehoboth boerderij worden onderverdeeld in een aantal deel sectoren, zoals radijs en tomaten teelt in foliekassen en de teelt van vroege aardappelen in de volle grond. Het overgrote deel van het land (totaal ongeveer 50 ha) wordt gebruikt voor tarwe- en maisteelt. Dit zijn relatief makkelijke teelten, die niet arbeidsintensief zijn en dus kostenbesparend zijn. De geoogste mais en tarwe worden opgeslagen in de schuur, zodat het later verkocht kan worden als de prijs gunstig is. Deze grote opslag schuur is recent gebouwd met hulp van donateurs uit Holland. Ook worden er op bescheiden schaal varkens gefokt.
Bij gebrek aan eigen deugdelijke machines, werd de afgelopen jaren de ongeveer 35 hectare korrelmaïs geoogst door een loonwerker. De kosten voor het dorsen hiervoor zijn rond de €100,- per hectare. Dit is elk seizoen weer een flinke kostenpost op de boerderij begroting. Voor het oogsten van de ruim 10 hectare tarwe is er op de boerderij een oude combine, die in een erbarmelijke staat is. Met het repareren van deze machine zouden grote kosten gemaakt moeten worden. Recent is dan ook door Stichting OZO besloten om geen grote reparaties meer uit te laten voeren en wordt de machine niet meer ingezet voor het uitvoeren van loonwerk voor derden.

Om de vele hectares maïs en tarwe in de toekomst te kunnen oogsten werd al langere tijd overwogen om zelf in een andere combine te investeren. Gedacht wordt aan een goed werkende occasion, die voor het dorsen van tarwe ingezet kan worden en tevens (middels een voorzet stuk) gebruikt wordt om de maïs te dorsen. Daarnaast kan er loonwerk verricht worden bij andere boeren in de omgeving. Omdat het een occasion zal worden, is het moeilijk te zeggen wat de precieze aanschafkosten zullen zijn, maar uit ingewonnen informatie blijkt dat de prijs (inclusief vervoer en verdere bijkomende kosten) omstreeks € 35.000,- bedraagd. Een eenvoudige rekensom leert dat de investering van dit bedrag over een aantal jaren gezien, goedkoper is dan het oogstwerk van 45 hectare door de loonwerker over ditzelfde aantal jaren.
Naast de inzet van winst die behaald is uit de boerderij opbrengsten van 2019, wil Stichting OZO dit nieuwe project graag onder de aandacht van de Hollandse sponsors brengen om ook op deze wijze een deel van de benodigde financiële middelen bij elkaar te brengen. Zodra er genoeg geld is zal Stichting OZO tot aanschaf overgaan. De planning en wens is om in 2021 de combine in te zetten op de boerderij!

U kun ook de project brochure downloaden op de site van Stichting OZO.

Berichtgeving van overlijden

Ons bereikte het droeve bericht dat op 12 april 2020 na een arbeidzaam leven en een moeilijke periode van afnemende krachten mevrouw Kievit-Zwerus overleden is. Vanaf de oprichting van Stichting OZO bijna 20 jaar geleden, heeft zij zich samen met haar man en dochter zeer ingespannen voor de noodlijdende Oekraïners. Ze maakten en verkochten 3D-kaarten, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan Stichting OZO. Ook mocht er elk kwartaal weer een beroep op hen gedaan worden om de "Onderling Contact" in hun woonplaats Nieuwe Tonge te verspreiden. Haar dochter blijft in groot verdriet achter, haar geliefde moeder nakijkend. Wij willen haar van harte sterkte toewensen en haar Gods zegen toebidden.

Berichtgeving van overlijden

Ook vanuit verzorgingshuis “Rehoboth” kregen we een overlijdensbericht. Bewoonster Izsák Rozália is overleden in de leeftijd van ruim 73 jaar. Zij woonde 16 maanden in Rehoboth. Izsák Rozália werd geboren op 1 maart 1947 in het dorpje Badalló in het Karpatengebied. Ze ging naar school in Mezövár, trouwde op 19 jarige leeftijd en woonde in Bótrágy. Ze werd aangenomen als controleur op een kleine bank niet ver van haar woonplaats. Daarnaast werkte zij in de keuken van een klein restaurantje. Haar man was een bekwaam metaalbewerker in een fabriek te Beregszász. Hun gelukkige huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Een zoon en dochter. In 2015 stierf haar man aan een hartinfarct en vertrok haar dochter naar Slowakije. Ze bleef achter met haar zoon. Ze had moeite om het verlies van haar man te verwerken. Ondanks de hartelijke ontvangst in “Rehoboth” had zij het zéér moeilijk. De eerste dagen wilde zij niet eten. Dagelijks las zij uit de Bijbel en was een trouwe bezoekster van het Bijbeluurtje. Van Jenö hoorden wij van de zorgen over haar gezondheid. Tijdens het werkbezoek in januari jl. ontmoetten wij haar en haar dochter. Ze was inmiddels ernstig ziek. Op woensdag 15 april is zij in de morgen overleden. We condoleren haar familie en personeel en bewoners van Rehoboth. We zullen deze sympathieke en vriendelijke vrouw gaan missen!

Ook Oekraïne in de ban van het Corona-virus. Verzorgingshuis Rehoboth volledig in quarantaine!


Financieel verslag 2019, Toelichting van de penningmeester

Dat de economie van Oekraïne in tegenstelling tot de Europese, geen stijgende lijn laat zien is voor het grootste deel toe te schrijven aan de nog steeds voortdurende verdeeldheid door de oorlog. Tot overmaat van ramp draagt ook de pandemie, die sinds begin dit jaar heel de wereld en dus ook Oekraïne in haar greep houdt, er niet toe bij. Met angst en beven zien we het verloop van dit jaar aan. De hulp die Stichting OZO en met haar nog heel veel andere stichtingen geeft, is niet tevergeefs. We constateren dat de humanitaire bijdrage in het afgelopen boekjaar nodig was en dankbaar werd aanvaard.

In vergelijking met het jaar 2018, laat de jaarrekening van 2019 een mooi evenwichtig beeld zien. Boven alles blijkt hieruit de trouw van u als onze donateurs. Het geeft ons de geruststelling dat we op de juiste wijze met uw giften en donaties omgaan. Vanuit dat oogpunt zeggen we dan ook tegen u: Dank u wel voor het vertrouwen dat u ons geeft!

Waar we de donaties van particulieren met 12% terug zien lopen, zien we de incasso’s van het adoptieplan stijgen met 8%. Dit heeft met elkaar te maken, donateurs die eerder een ‘normale’ gift gaven, zijn overgegaan tot een automatische incasso ten gunste van het adoptieplan. De donaties via bedrijven stegen met 9% en de giften via kerken stegen zelfs met 34%. Prachtige cijfers waar we oprecht dankbaar voor zijn.
De totale daling van bijna 10% wordt veroorzaakt door éénmalige, gelabelde giften voor een speciaal of éénmalig project. Omdat die projecten er in 2019 minder waren, zijn vanzelfsprekend ook die inkomsten minder. In dit kader maak ik u graag attent op het nieuwe project van 2020, een vervangende combine voor de boerderij. In dit OC kunt u hierover een uitgebreid artikel lezen.
De besteding van iedere binnengekomen euro was ook dit jaar maar liefst ruim 95% aan de diverse projecten. Een percentage waar we heimelijk best een beetje trots op zijn. Zoveel mogelijk van uw gift bij de arme naaste terecht laten komen, dat past ook voluit bij de doelstelling van het bestuur. ‘Maximale zorg, minimale kosten’!

Het bestuur wenst uitdrukkelijk neer te schrijven dat ook zij dat enkel kunnen en konden onder de zegenende hand van God. Hem komt in de eerste plaats de dank toe! Daarnaast bent u als donateur onmisbaar met uw gebeden en giften, waarmee u ons heeft ondersteund. Hartelijk dank daarvoor! Mogen wij ook dit jaar op uw betrokkenheid rekenen?

Albert van Holten, penningmeester

Oog voor de nood in Oekraïne.... zorg voor de allerarmsten!


Voor u gelezen in het nieuws.... (bron: NOS)

Adoptie baby`s worden niet opgehaald door corona virus, In Oekraïne heeft de coronacrisis een onverwacht gevolg: ruim honderd baby’s, bedoeld voor adoptie, kunnen niet opgehaald worden. Oekraïne is een van de weinige landen waar commercieel draagmoederschap is toegestaan. Er zijn ongeveer vijftig klinieken waar baby’s nu liggen te wachten op hun, vaak buitenlandse, adoptieouders. Zij kunnen door de crisis niet meer komen.

In een hotel aan de rand van de hoofdstad Kiev zijn 51 baby’s ondergebracht. Hun adoptieouders uit de Verenigde Staten en Europa kunnen ze niet ophalen, al is het een enkeling inmiddels wel gelukt om naar Kiev te reizen. Eén van hen is Rafa Aires. De Spanjaard maakt nu elke dag een video van baby Marta voor zijn thuisgebleven echtgenote. ‘’De verpleegsters en artsen zijn heel aardig voor mij. Ze maken deze moeilijke situatie wat dragelijker voor mij.’’

Ljoedmila Denisova, de ombudsvrouw van het Oekraïense parlement, zegt dat haar land een ‘’omvangrijke en effectieve’’ handel kent in door draagmoeders ter wereld gebrachte baby’s. Ze worden aan de man gebracht als ‘’een product van hoge kwaliteit’’. Denisova wil daarin verandering brengen, in zoverre dat alleen Oekraïense ouders gebruik kunnen maken van draagmoeders. Bij het bedrijf BioTexCom ontvangt een draagmoeder tussen de 15.000 en 17.000 euro voor een baby.

Ontvangen giften

Stichting OZO is volledig afhankelijk van giften van Nederlandse sponsors. Met deverkregen middelen wordt in brede zin zorg verleend aan diegenen die het erg moeilijk en zwaar hebben. Onze zegeningen tellend, willen wij in de eerste plaats onze dank opzenden tot God, Die alle dingen bestuurd en Zijn zegen geeft op het werk wat gedaan mag worden. Daarnaast danken wij alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO en voor alle hulp die ons gegeven wordt. Deze hulp, op welke wijze dan ook, maakt het mede mogelijk dat wij als stichting kunnen klaarstaan voor mensen in noodsituaties en voorzien in eerste levensbehoeften. Met uw hulp hebben wij de mogelijkheid hen hulp te bieden en dus verandering te brengen in de soms getraumatiseerde levens. Mensen die periodiek of éénmalig een gift schenken voor een project wat hen aanspreekt. Kerkelijke instanties die een diaconale gift overmaken of instanties die een gerichte gift doneren voor een bepaald project. Kortom, op diverse manieren ondersteunen velen het werk van Stichting OZO.

Eén ding heeft u als sponsors van Stichting OZO gemeen; het helpen van hen die het moeilijk hebben in Oekraïne! Mét degenen die geholpen kunnen worden zeggen wij dan ook hartgrondig: Dank u wel!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op