Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2019 Nr. 2

Van de voorzitter

Als alles voorspoedig gaat in het humanitaire traject is er vreugde. Als er bepaalde zaken niet lekker lopen vraagt dat denkwerk en zoeken naar oplossingen. Lees hierover in het artikel over het boerderijproject. Ook is er nieuws over de kapschuur, de dakspanten liggen erop en dus kan het dak aangebracht worden. Veel werk voor onze OZO medewerkers die het ook nog eens heel druk hebben met de oogst: de eerste tonnen aardappelen werden voor een mooie prijs verkocht.

Graag richten wij uw aandacht op een aantal nieuw te vormen projecten. Er is een grote behoefte aan (kinder-) bijbels voor scholen en kerkelijke gemeentes in de wijde regio en we willen heel graag dit project uitbreiden. Verder bekijken we de mogelijkheid om een uitvaartcentrum te realiseren in Nagydobrony. Wellicht zit er een mooi doel voor u bij op de projectpagina!

Zoals altijd danken wij u voor de giften en alle andere vormen van medeleven. In deze OC kunt u de jaarcijfers zien van 2018. Het resultaat maakt ons blij en verwonderd en geeft alle reden om de Heere te danken voor Zijn weldaden. We hopen en bidden dat God ook in de toekomst ons werk wil bekronen met Zijn zegen!

Teun Bakker

Coverfoto

Deze foto is genomen op een basisschool in het Karpatengebied, een glunderende leerling met een nieuwe jas aan! Dit kan zomaar invloed hebben op leerprestaties en initiatief tonen. Het blije gezicht straalt dankbaarheid uit, evenals de vele andere kinderen die voorzien werden van nieuwe (gebreide) kleding. Het bleek mogelijk om op deze staatsschool kinderbijbels uit te reiken. In de hoop op heel veel blije gezichten tijdens het bijbels onderwijs!

Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus


Boerderijproject

Even voor het geheugen: Farm 1 werd in 2006 aangeboden aan Stichting OZO door het kerkbestuur om, samen met de oprichters uit Canada, door investeringen opbrengsten te kunnen genereren, voor de instandhouding van het Lyceum en het verzorgingshuis, beide te Nagydobrony. Dit zowel financieel, als door middel van voedsel. De herstart van Farm 1 verliep succesvol, maar opbrengsten bleven (te) lang uit. Na veel gesprekken werd besloten Farm 1 weer terug te geven aan de kerk. Farm 1 stond als een huis en alles was aanwezig om hen de mogelijkheid te geven het geheel te kunnen continueren.

Inmiddels startte Stichting OZO Farm 2, overtuigd van het feit dat het zeker mogelijk moet zijn om selfsupporting te creëren. Ook al omdat de humanitair geschonken landbouwmachines en flink wat hectare land bij Stichting OZO hoorden. We besloten een project te maken voor de bouw van een kapschuur achter het verzorgingshuis en hierop werd heel gunstig gereageerd door de sponsors in Nederland, maar zeker ook door Oekraïeners die OZO een warm hart toedragen: veel boeren uit de omgeving stelden een tractor en andere machines beschikbaar voor de bewerking van het land. Later volgde de aanschaf van een tweedehandse beregeningsmachine en ook op het nieuwe tractor project werd geweldig gereageerd: een gloednieuwe Belarus MTZ 892 kon worden aangeschaft. Van het overgebleven geld werd een landbouwspuit gekocht.

Hier maken we een pauze: niets dan lof voor de geweldige inzet van Hidi Jenö en Balogh János, de twee OZO medewerkers met wie we nu al zoveel jaren in goede harmonie mogen samenwerken! In de achterliggende drie jaren is er door keihard werken resultaat bereikt. En opbrengst!
Dan komt er eind vorig jaar nieuws. Graag zou het kerkbestuur weer in gesprek willen met de oorspronkelijke oprichter en investeerder van het boerderijproject vanuit Canada (een project van Hongaarse christenen in Canada) en mede- investeerder Stichting OZO. Het gesprek heeft tijdens het OZO mei-werkbezoek plaats gevonden.
Ook vond in het laatste werkbezoek een vergadering plaats in één van de schuren van de boerderij. Alle betrokkenen werden het eens over de doelstelling van de boerderij: opbrengsten genereren voor het Lyceum en verzorgingshuis Rehoboth (beide in Nagydobrony) en de nieuw te maken afspreken schriftelijk vast leggen voor alle partijen om zo met zegen en vrede de school en het verzorgingshuis te dienen.

Overleden bewoners verzorgingshuis Rehoboth

Met pijn in ons hart berichten wij u het overlijden van Kiss András op 18 mei 2019, schoonvader van OZO medewerker en Rehoboth directeur Hidi Jenö, in de leeftijd van 86 jaar. We bewaren goede herinneringen aan deze vriendelijke en positieve man. Altijd in voor een praatje en zeer belangstellend, zowel naar ons als naar de medebewoners. Hij heeft een goede tijd gehad in Rehoboth waar hij erg dankbaar voor was. Het afgelopen jaar werd hij meer en meer dementerend en de aftakeling ging verder. Tijdens het werkbezoek hebben we hem nog bezocht, maar hij was niet meer aanspreekbaar, doordat hij in coma was geraakt.

Onze condoleances gaan uit naar Jenö, zijn vrouw Erika en hun (klein-) kinderen die in hem een lieve (schoon-) vader en opa moeten missen. We wensen hen de troost toe vanuit Psalm (Zsoltár) 23, dit hoofdstuk hebben we aan András ziekbed gelezen.

Opnieuw een melding van het sterven van een Rehoboth bewoner op 31 mei 2019. Het betreft Benedek Géza. Hij stierf in de leeftijd van 73 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw werd hij door zijn kinderen, die definitief naar Hongarije vertrokken, in verzorgingshuis Rehoboth gebracht. Hier heeft hij driekwart jaar zeer tevreden gewoond, blij met de goede verzorging. Géza leed aan suikerziekte. Een week voor zijn sterven werd hij ernstig ziek en dit leidde tot de dood. De Rehoboth familie verliest in hem een betrokken bewoner en onze condoleances gaan uit naar zijn familie en de bewoners van Rehoboth.

Kort daarna, op 4 juni 2019, opnieuw een bericht van overlijden. Het betreft het heengaan van Muzika Jevdokija in de leeftijd van 84 jaar. Heel haar arbeidzame leven heeft zij zich ingezet voor de naaste, ze was jarenlang een gewaardeerd verpleegster in de ziekenhuizen in Úngvár. Door het sterven van haar man en de vele werkzaamheden van haar zoon kwam ze augustus 2018 in Rehoboth met een beginnende dementie, voor haar een oase van rust in haar laatste levensfase. De dementie nam toe, daarbij allerlei lichamelijke ongemakken en nu is zij overleden. Opnieuw een begrafenis vanuit Rehoboth in korte tijd. Verdriet in de OZO familie. Wéér een roepstem: denk aan uw sterven!

Voortgang opslagschuur

Tijdens het mei-werkbezoek werden de dakspanten op de kapschuur gehesen. Een moment waar we reikhalzend naar hadden uitgezien. Het is u bekend: arbeiders zijn in het buitenland en Jenö en Jani moeten zich behelpen met ongeschoolde mensen. Toch ging het lukken. Door een kraanwagen die heel lang geleden nieuw was, werden de vooraf opgemeten en gelaste spanten omhoog getild en geplaatst. Vooral de mannelijke bewoners van Rehoboth stonden te kijken hoe deze actie zou aflopen, intussen druk met elkaar pratend en met adviezen meedenkend. Maar de klus werd geklaard zonder pech en alles paste precies. Iedereen tevreden en nu het dak er nog op. Er werd door de bewoners nog dagenlang over nagepraat!

Gift Boerderijproject

Een berichtje van Jenö: ‘Hallo allen, vandaag (12 juni) de komst van 300 nieuwe bewoners op de boerderij!’ Een Oekraïner schonk driehonderd kuikens, straks voedsel voor het Lyceum en verzorgingshuis Rehoboth. Prachtig!

Financieel verslag 2018, Toelichting van de penningmeester

Aan de hand van bovenstaande cijfers over 2018 zien we terug op een in financieel opzicht prachtig jaar. Bewust zeg ik: in financieel opzicht! De economie in ons eigen land heeft de afgelopen paar jaar een behoorlijke vlucht genomen, het gaat zeer voorspoedig met Nederland. Over de economie van Oekraïne kunnen we dat, helaas, absoluut niet zeggen! In die zin is het misschien helemaal geen prachtig jaar. De situatie in Oekraïne is zelfs verslechterd, een ware exodus van werk- en gelukzoekers naar buurlanden, achterlatend een land met kleine kinderen en ouderen.

Noodgedwongen moeten we regelmatig forse stappen maken in de salarissen van onze werknemers van verzorgingshuis Rehoboth. Ook zij zoeken het beste voor hun gezinnen en nieuw personeel is heel moeilijk te krijgen. Ook de bouw van onze schuur kwam in het gedrang. Deze schuur had vorige zomer onder de kap moeten zitten maar tot op heden zit er geen dak op. De overgebleven arbeiders zijn of niet capabel of vragen hoge daglonen.

Waarom komt Oekraïne niet op een hoger plan? Nadenkend over de schrijnende situatie in Oekraïne en armoede in het algemeen, kom ik tot de conclusie dat armoede een complex begrip is. Armoede kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben, onrecht en corruptie, militaire interventies, het klimaat, een communistisch verleden. Zomaar wat items die in mij opkomen en op Oekraïne van toepassing zouden kunnen zijn.
Van cynici krijgen we vaak te horen: het is maar een druppel op een gloeiende plaat en toegegeven, zo voelt het ook vaak. Is er dan geen hoop? Niet als we het in het menselijke vlak zoeken. De figuurlijke beker water aanreiken aan de arme naaste, doen we voluit in de naam van Jezus Christus. Op Hem is onze en ook hun hoop gevestigd. De donaties in het afgelopen jaar stegen met maar liefst met 14%. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door eenmalig gelabelde projecten. We zien daarom ook een forse stijging van 20% bij de besteding aan de projecten. De kosten overal daalden zelfs een beetje waardoor de effectieve besteding aan de doelstelling ruim 96% was. Dit past prima bij de doelstelling van het bestuur. Niet voor niets is onze slogan “maximale zorg, minimale kosten”.
De liquide middelen op de balans zijn fors, omdat we op 31 december altijd vlak voor een werkbezoek naar Oekraïne staan. Feitelijk zijn dit de financiën die begin januari naar Oekraïne verhuizen waarmee men tot aan het volgende werkbezoek in mei/juni moet rond komen. Eind januari staat onze liquide teller nagenoeg weer op nul en gaan we weer ‘sparen’ voor het volgende werkbezoek.

Naast God in de eerste plaats, danken wij u als donateur heel hartelijk voor uw gebed en financiële steun in het voorbije jaar. Mogen wij in 2019 blijvend op uw steun rekenen?!

Albert van Holten, penningmeester

Giften allerlei

  • mevrouw C. Dekker uit Middelharnis schonk een nog nieuwe Zibro Kamin kachel met brandstof. Een heerlijke kachel voor straks in de werkplaats van de Rehoboth boerderij. Daarbij nog een gloednieuw koffiezetapparaat, reeds in gebruik in het verzorgingshuis
  • door diverse giften, totaal € 1000,-, werd de voorraad van (groot letter-) bijbels en kinder bijbels weer aangevuld. Groot letter Bijbels voor slechtzienden, gezinsbijbels bij kerkelijke trouwdiensten en kinderbijbels bij doopdiensten. Deze kinderbijbels worden op verzoek van predikanten ook gebruikt op scholen. Voor bijbels onderwijs aan de kleinsten zijn er meteen 200 exemplaren besteld voor Kisdobrony, Bátyu en Szernye
  • OZO medewerkster Tanja Troost-van Koppen zette voor haar contacten een WhatsApp actie op touw voor kinderkleurbijbels. Uit familie en vriendenkring werd € 370,- ontvangen
  • nog een actie van Tanja: door connecties met de 55+ middagen in Ouddorp, waarin dames naar hartenlust breien, mochten we een onvoorstelbare hoeveelheid gebreide kleding in ontvangst nemen voor kinderen in Oekraïne
  • mevrouw Barthelde van der Loos bracht namens de RK Breigroep ‘Vlijt voor Barmhartigheid’ (HH Nicolaas Pieck en Gezellen, parochie Voorne-Putten Rozenburg) een flinke partij prachtige gebreide kleding. Zij kwamen Stichting OZO op het spoor via de OC (!)
  • dank aan alle gevers voor alle soorten materialen die gebruikt kunnen worden voor de OZO projecten
  • van een groeiend aantal kerken, op Goeree-Overflakkee en daarbuiten, mochten we hartverwarmende giften ontvangen

Alle gevers heel hartelijk bedankt!

Brandweer

De OZO hulp aan regionale brandweerkorpsen staat als een huis. Met niet aflatende ijver zorgt onze specialist Hans den Hartog voor trainingen met de door hem meegebrachte materialen uit Nederland. Laatst had Hans via Facebook contact met een kazerne in de Karpaten, die dankzij de geschonken knipscharen met succes een persoon uit een verongelukte auto hadden bevrijd. Met veel korpsen heeft Hans een prima relatie opgebouwd, die hem graag zien komen om hun professie verder uit te breiden. Want ondersteunende professie, dat laat in Oekraïne nog al eens te wensen over. Wat te denken van het korps in Nagydobrony. Een groot dorp, maar slechts één aftandse brandweerauto beschikbaar. Om uw geheugen op te frissen: wél een door Stichting OZO gerealiseerde waterlaadplaats in het dorp om de watertank van de auto te vullen. Aangevuld met een aggregaat, een waterpomp en nachtverlichting. Én daarna de materialen van Hans: knipscharen, slangen, spuitstukken, laarzen, handschoenen en helmen.

Na vele aanvragen heeft het korps er een brandweerauto bijgekregen. Hiervoor werd de kazerne uitgebreid en met hulp van Stichting OZO verwarming aangelegd (hiervoor was geen overheidsbudget), want de mannen moeten in teamverband 24/7 beschikbaar zijn. Zeer discutabel was het verloop van de uitbreiding. Meerdere malen werd de bouw stopgezet door niet toereikende regelgeving, niemand zorgt voor een oplossing. De kazerne is nog steeds niet afgebouwd.
Het laatste nieuws slaat echt alles: de eerste brandweerauto heeft een benzinemotor en hiervoor geeft de Oekraïense overheid geld. De door de overheid toegewezen tweede brandweerauto heeft echter een dieselmotor en hiervoor is geen geld beschikbaar. Dus staat deze auto als een museumstuk in de kazerne en kan alleen uitrukken bij de gratie van dorpelingen die geld willen geven voor brandstof.......

Nieuwe projecten

Twee pagina’s met nieuwe projecten. Hiermee kunt u zelf doneren, maar ook aan de slag gaan onder familie, vrienden, connecties (bedrijven) en bekenden. Wellicht is er iemand in uw netwerk die, bekend met de materie, Stichting OZO wil helpen?

Projectnaam: ‘bijbels’
De behoefte aan Bijbels en kinderbijbels voor scholen en kerkelijke gemeentes (jeugdwerk en zondagscholen) is enorm. We zijn in contact gekomen met predikanten uit de regio en de aanvragen stromen binnen. Een gezinsbijbel kost € 25,-, via een predikant in Hongarije gekocht met korting. In Nederland schaffen we Hongaarse kinderbijbels voor € 5,50 aan en een kinderbijbel voor de kleintjes (bijbelverhalen met kleurplaten) voor € 3,50. Inmiddels zijn er honderden exemplaren uitgereikt aan kerken en scholen. Door middel van dit project willen we het Woord van God uitbreiden in het Karpatengebied. Er is voor dit jaar € 3000,- nodig. Hoeveel bijbels neemt u voor uw rekening?

Projectnaam: ‘kachel voor Rehoboth’
Het verzorgingshuis heeft twee installaties voor verwarming en warm water. Een gaskachel en een houtkachel. Hoewel de eigengemaakte houtkachel prima functioneert rendeert deze niet, er zijn industriële kachels te koop met 40% meer rendement. Kostprijs € 6000,-. Wilt u helpen?

Projectnaam: ‘uitvaartcentrum’
Dit project zal zeer zeker voorzien in een behoefte. Vanuit de gemeenteraad van Nagydobrony werd hierover al nagedacht, maar de middelen ontbreken. De gedachten gaan uit naar een ontvangstzaal en opbaarkamer in een nader te bepalen locatie in het centrum van het dorp. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Nodig zijn uitvaart benodigdheden, zoals een blaaskoeler, een isolatiedeksel, schragen, schermen (inclusief draagtas) en een rok voor de kist. We kunnen deze materialen het beste aanschaffen in Nederland. Hiervoor is € 4500,- nodig. Een mooi project voor u?

Projectnaam: ‘medicijnen Rehoboth’
Het medicijngebruik voor de bewoners van Rehoboth is een forse post op de kosten. Maar wel nodig. De verantwoordelijke verpleegster brengt elk jaar een medicijnoverzicht in kaart. Kosten: € 4500,- per jaar. Helpt u mee?

Projectnaam: ‘renovatie kamers Rehoboth’
De 16 kamers worden intensief bewoond en we willen beleid zetten op onderhoud. Muren krijgen een nieuwe verflaag, een waterkraan wordt vervangen en indien nodig nieuw laminaat. Voor een opknapbeurt van een kamer is € 350,- nodig. Wie helpt?

Projectnaam: ‘muurisolatie Rehoboth’
Rehoboth is ooit gebouwd op Oekraïense werkwijze. Isolatie was toen niet in de picture, maar er zijn wel mogelijkheden. De buitenmuren kunnen worden behandeld zoals bij de polikliniek. Het levert heel veel energiebesparing op en dekken de kosten van de instelling. De kosten hiervan zijn nog niet bekend en we hopen hier in het volgende werkbezoek meer duidelijkheid over te krijgen.

Projectnaam: ‘drinkwaterzuivering Rehoboth’
Voor de waterfilterinstallatie in Rehoboth zijn diverse belangrijke onderdelen hoognodig aan vervanging toe, waaronder een hydrofoorpomp. De machine doet al vele jaren trouwe dienst om het vooral zeer ijzerhoudende grondwater te filteren. Sinds jaar en dag is er dankzij dit systeem schoon en veilig (drink-) water. Onze OZO techneuten Michel, Krijn en Albert zien mogelijkheden om met vervangende onderdelen de machine up to date te houden, maar er hangt een prijskaartje aan. Kosten: € 4000,-.

Projectnaam: ‘huishoudelijke apparaten’
De keuken in Rehoboth staat garant voor de dagelijkse maaltijden van de bewoners. Ook worden er voor behoeftige personen in het dorp maaltijden klaargemaakt. Het keukenpersoneel verzocht ons uit te zien naar een professionele gehaktmolen en een magnetron. Wellicht voor u een mooi project? Kosten: € 500,-. Of weet u iemand die bereid is dergelijke apparaten te schenken?

Projectnaam: ‘echoapparaat Polikliniek’
De directeur van de door Stichting OZO gerenoveerde polikliniek in Nagydobrony verzocht ons uit te kijken naar een echoapparaat voor de afdeling gynaecologie en andere scans. Door de enorme verscheidenheid in soorten systemen, wordt de keuze van een apparaat eerst overlegd met de plaatselijke artsen en specialisten. In een volgend OC komen we hier op terug.

Voor alle projecten: stort uw gift op NL71RABO0341636851 onder vermelding van het project van uw keuze. Of laat ons weten wie of welke instantie Stichting OZO kan helpen, wij nemen dan contact op. Hartelijk dank!

Wie wil ons helpen om deze kosten te dragen? Alvast hartelijk dank!Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
15 januari t/m 24 januari 2020) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op