Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2017 Nr. 2

Van de voorzitter

In deze OC treft u twee zeer belangrijke zaken aan. Ten eerste een uitgebreid werkbezoekverslag, geschreven door OZO medewerker Krijn van der Wende. Vanwege zijn vaardige pen zult u ongetwijfeld genieten van zijn verslag van het laatste werkbezoek. Ten tweede heeft penningmeester Albert van Holten de financiën op orde over het boekjaar 2016, die zoals altijd gecontroleerd worden door Visser & Visser Registeraccountants, waarvoor onze hartelijke dank! Ik ben nu toch bezig met namen: zoals altijd verzorgen Herman van Wezel en Michel Koppenaal de opmaak van de OC; teksten en foto’s worden keurig ingedeeld. Tanja Troost verzorgd samen met Janneke Voogd de ins en outs van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en regelen het adoptieprogramma. Mijn persoontje levert de gecorrigeerde teksten aan. Met elkaar maken we de OC, met elkaar runnen we Stichting OZO. Over teamwork gesproken! Mag toch ook wel eens gezegd worden!

Valt er nog meer te zeggen? Jazeker! Heel eenvoudig: de Heere zorgt er genadig voor dat er teamwork is. Klein in onszelf mogen we samen Hem dienen in Zijn koninkrijk. Met een betrokken achterban die meeleeft, geeft en meebidt. Dan vallen mensennamen weg en blijft er Eén Naam over tot Wie we mogen bidden: Heere, help ons in alles, zegen onze naaste in nood, leer hen en ons Uw weg en leer ons, God van zaligheden, ons leven in Uw dienst te besteden. Van kracht tot kracht steeds voort!

Teun Bakker

Foto voorpagina

Naar aanleiding van de blikseminslag vorig jaar in het verzorgingshuis worden er nu regelmatig brandweeroefeningen gehouden. Tot aan een ontruimingsplan en vluchtwegen toe. Zomaar BHV toegepast! Het is te hopen dat er nooit brand zal uitbreken. In ieder geval zijn personeel en brandweer voorbereid op snel optreden. Met dank aan de inzet en kennis van brandweerman Hans den Hartog!

Verslag Werkbezoek mei 2017

Woensdag 24 mei 2017/donderdag 25 mei 2017; In de afgelopen weken werden de voorbereidingen voor werkbezoek 53 getroffen. Zo werd de aanhanger volledig afgeladen met hulpgoederen die ontvangen zijn van bedrijven en particulieren in Nederland, werden begeleidende documenten in gereedheid gebracht en werd een dag voor vertrek de bus die van firma “De Branding” uit Ouddorp gebruikt mag worden voor dit transport opgehaald en klaar gemaakt voor vertrek. Ditmaal maakten OZO medewerkers Tanja, Albert en Krijn, vergezeld door gast Jan de reis naar Oekraïne, waar later in de week gast Hans zich bij hen voegde. Voor aanvang van de reis werd er verzameld te Sommelsdijk, waar ook de achterblijvende OZO leden en de gezinnen aanwezig waren om met elkaar dit werkbezoek te beginnen. Voorzitter Teun begon de reis met Bijbellezing en gebed om de Heere te vragen om Zijn zegenende handen over de reis, de aankomst, het verblijf, de voortgang van de projecten en weer een behouden thuiskomst. Rond 18.30 uur werd de reis aangevangen en kon er een begin gemaakt worden aan de 1900 kilometer asfalt die zich voor ons uitstrekte. De reis verliep uitermate voorspoedig, met overwegend schitterend weer, hoewel de vakantiedagen in de verschillende landen die doorkruist werden voor enige drukte op de wegen zorgde. Toch mochten we donderdagavond, na een reis van in totaal 29.5 uur, omstreeks het middernachtelijk uur de bus op het terrein van verzorgingshuis Rehoboth parkeren en onze Oekraïense medewerkers begroeten die op onze aankomst gewacht hadden. Het overgrote deel van de meegebrachte hulpgoederen werden uit de bus en kar gelost, waarna deze opgeslagen werden in de opslagruimtes in Rehoboth. Tot slot werden de kamers opgezocht en mocht er na de lange reis een heerlijke nachtrust volgen.

Vrijdag 26 mei 2017; Vanmorgen werd de werkdag begonnen met verschillende werkzaamheden. Tanja begaf zich naar de benedenverdieping van verzorgingshuis Rehoboth, waar een allerhartelijkste begroeting volgde van bewoners en personeel. Er werd kennis gemaakt met nieuwe bewoners en werd er bijgepraat over de huidige stand van zaken in het verzorgingshuis. Gast Jan begon vol enthousiasme aan wat onderhoudsklusjes, zoals de reparatie van een aantal zonneweringen in verschillende kamers. Bij de zomerse temperaturen van ruim 25 graden wordt het zeker gewaardeerd als het (weer) mogelijk is om het klimaat in de slaapvertrekken aangenaam te houden. Albert en Krijn gingen in gesprek met Jenö en Jani, waarin een begin gemaakt werd de lopende zaken die de projecten van Stichting OZO aangaan te bespreken. Aan het einde van de middag werden er een aantal landerijen bezocht, waar de gewassen er schitterend bijstaan. Met grote dankbaarheid kunnen we vermelden dat vanwege de regelmatige regenval in de afgelopen periode er dit jaar tot nu toe geen sprake is van grote droogte in de omgeving van Nagydobrony. Op uitnodiging van Jenö en zijn vrouw werd een voortreffelijke maaltijd in hun gezin genoten, waarna aan het einde van de avond in Rehoboth de gemaakte foto’s verwerkt werden en de eerste werkdag in Oekraïne ten einde gekomen was.

Zaterdag 27 mei 2017; Na een goede nachtrust gingen we vol frisse moed aan de slag met de OZO-taken. De dag begonnen we rond 9.00 uur met de gebruikelijke dagopening in de gemeenschappelijke ruimte met de bewoners van “Rehoboth”, die deze keer verzorgd werd door Jani. Hij las met ons een hoofdstuk uit de Bijbel, een daarbij passende passage uit een dagboek en een meditatie waarin het gelezen gedeelte toegepast werd op het dagelijks leven. Aansluitend zongen we nog een aantal Psalmen en liederen met de bewoners, begeleid door gast Jan op een aan verzorgingshuis Rehoboth geschonken keyboard. Voor de bewoners is dit altijd een fijn moment, om elkaar te ontmoeten rondom het geopende Woord. Op enkele aan bed gebonden bewoners na neemt dan ook iedereen deel aan deze gemeenschappelijke activiteit. Ook deze dag werd er geklust, waarbij verschillende zaken onder handen werden genomen. De waterinstallatie van het verzorgingshuis vertoonde wat mankementen, maar kon gelukkig weer hersteld worden. De tuinverlichting van “Rehoboth” bleek door mierenkolonies en vocht geruïneerd te zijn, maar kon na wat graaf- en reparatiewerkzaamheden opnieuw worden aangesloten, zodat de tuin van “Rehoboth” weer wordt verlicht in de donkere uren.
Het grootste deel van de middag werd vergaderd over de gang van zaken van de diverse projecten van Stichting OZO. Hoewel er regelmatig contact is tussen de Hollandse en Oekraïense medewerkers, is het van groot belang dat er tijdens het werkbezoek over alle bestuurlijke zaken betreffende de projecten gesproken wordt. En dat er nagedacht wordt over verdere ontwikkelingen van de projecten en indien de mogelijkheden dit toestaan de projecten uit te breiden.
Dankbaar mogen we terugkijken op de achterliggende tijd, waarin er nieuwe bewoners kwamen wonen in “Rehoboth”. Hoewel er verdriet is over de overleden bewoners die een lege plaats achterlaten. Een tijd waar er werd gepoot en gezaaid op de landerijen en waar we nu tijdens dit werkbezoek de groei kunnen zien van de gewassen. Een tijd waarin plannen werden gemaakt en werden uitgevoerd. Een tijd waarin Stichting OZO mensen thuis kon helpen met concrete zaken, zoals een voedselpakket of incontinentiemateriaal. Tijdens de vergaderingen blikken we ook vooruit met plannen voor de komende maanden, maar wordt er ook nagedacht over de lange termijnplanning. Naast het vele werk wat hier in Oekraïne gedaan mag worden, mogen we ook vertrouwend opzien in de wetenschap dat wanneer onze wegen hier scheiden, de Hemelse Vader ook zal waken over de mensen hier.
Aan het eind van de middag werden de gewassen op de landerijen die nog niet bezocht waren geïnspecteerd. Ook ditmaal gaf dit alle reden tot dankbaarheid, omdat ook deze gewassen er prachtig bijstaan. Dankbaar zijn wij onze Oekraïense medewerkers voor het vele werk wat zij hier de afgelopen maanden verzet hebben, maar bovenal gaat onze dankbaarheid uit naar Hem, die niet alleen de kracht en lust gaf om te arbeiden, maar ook de groei van de gewassen gaf. Dit overwegend werden de eerste dagen van dit werkbezoek in dankbaarheid beëindigd.

Zondag 28 mei 2017; Rustdag in Oekraïne. Onder een strakblauwe lucht en zeer zomerse temperaturen begaven wij ons deze dag naar buurdorp Kisdobrony om naar de kerk te gaan. Voordat de dienst begon werden we begroet door de dominee, waarmee Stichting OZO warme betrekkingen heeft als het gaat over de armenhulp en het school-voedselproject in dit dorp. Aan het begin van de eredienst werd een kindje uit de gemeente gedoopt, waarna de prediking uit Openbaringen 22:6 over de tekst “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig” gehouden werd. Wat een troost mag er uitgaan dat ook op dit deel van de wereld hetzelfde Lam aanbeden wordt als Zaligmaker en dat ook hier jonge kinderen in het verbond van God opgenomen worden.
Bij terugkomst in verzorgingshuis Rehoboth waren we juist op tijd om aanwezig te zijn bij de lunch voor de bewoners. De laatste zondag van de maand is deze lunch altijd een extra feest, omdat de bewoners die de afgelopen maand jarig zijn geweest nogmaals gefeliciteerd worden door hoofdzuster Erika en hen een cadeautje overhandigt wordt. Als dessert wordt er dan naar gewoonte een prachtige taart aangesneden. Dat deze lunch ditmaal een extra feestelijk tintje zou krijgen wisten de bewoners niet van tevoren. Tanja, afgelopen december getrouwd met haar man Wim, had namelijk een mooie foto reportage verzorgd die met de beamer op de wand van de zaal geprojecteerd werd. Het hoogtepunt werd echter bereikt toen Tanja, schitterend gekleed in haar trouwjurk, de eetzaal binnen kwam, waarbij alle aanwezigen haar een spontaan applaus gaven.
Het verdere van deze dag werd ontspannen doorgebracht als voorbereiding op de nieuwe werkweek die voor ons ligt.

Maandag 29 mei 2017; Deze dag hadden we diverse activiteiten op het programma. De dag begon in alle vroegte met het nazien van enkele wasdrogers in de wasserette van het verzorgingshuis. Hoewel deze drogers tijdens de zomermaanden niet in gebruik zijn, is het van groot belang deze in goede conditie te houden voordat het najaar wordt en de kleding van de bewoners niet meer in de buitenlucht gedroogd kan worden. Een ander deel van ons team werkte de administratie en verslaggeving bij, zodat we een duidelijk beeld houden van alles wat er binnen Stichting OZO gebeurd.
Op het terrein achter het verzorgingshuis was OZO medewerker Feri onder leiding van een ingehuurde dieselmotormonteur druk bezig om een tweedehands aangeschafte motor voor de tractor verder op te bouwen. Deze tractor had recent grote schade aan het motorblok opgelopen, waardoor het dus nodig was om deze machine te repareren, voordat het oogstseizoen op de boerderij van start gaat.
Jani had vandaag de taak om onder andere de aardappelpercelen te bespuiten tegen de coloradokever, in Nederland een niet veel voorkomend insect, maar wat hier een grote bedreiging vormt voor de aardappelplanten.
Halverwege de ochtend werd door ons de reis ondernomen naar Úngwár, een stad op ongeveer 40 kilometer afstand van Nagydobrony, waar een man een aanvraag ingediend heeft om een plaats te krijgen in verzorgingshuis Rehoboth. Het is begrijpelijk dat dit een beslissing is waarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt, dus was het van belang om eerst de huidige situatie te beoordelen en op deze manier in kaart te brengen hoe de man het beste geholpen kan worden. De 84-jarige weduwnaar heeft altijd als schoenmaker gewerkt en is tot op de dag van vandaag bij zijn leest te vinden om schoenen te repareren en zelfs nieuwe te maken! Tijdens de reis was er volop gelegenheid om door te praten over de lopende OZO projecten. Op de terugreis werd een uitstapje gemaakt naar het schitterende Karpatengebergte, waar vooral door gast Jan erg genoten werd van dit natuurschoon.
De hartverwarmende gastvrijheid en kookkunsten van de Oekraïense bevolking werd deze dag ervaren ten huize van hoofdzuster Erika en haar gezin, waarna we terug in Rehoboth contact via Skype hadden met de Nederlandse OZO medewerkers die dit werkbezoek geen mogelijkheid hadden om mee te reizen. Op deze manier werd er overleg gepleegd en konden we elkaar op de hoogte brengen van alle wederwaardigheden. Tevreden mogen we terugzien op een zeer vruchtbare dag, waarin veel werk verzet werd.

Dinsdag 30 mei 2017; Een erg warme en klamme dag, die desondanks doorgebracht werd met een gevuld programma. Vanmorgen als eerste naar de polikliniek, waar diverse uit Nederland meegebrachte goederen werden afgeleverd. Onder andere een lichtkast, waar röntgenfoto’s op bekeken kunnen worden. De bestaande lichtkast in de kliniek was recent stuk gegaan, zodat deze op het juiste moment arriveerde. De directeur-geneesheer nam de materialen dankbaar in ontvangst en dankte de Nederlandse sponsors van harte namens alle medici in de kliniek. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan dominee Tamás van buurdorp Kisdobrony om de gang van zaken binnen zijn gemeente die Stichting OZO aangaan te bespreken. Terwijl wij arriveerden werden er door een diacones van de gemeente zo’n 35 voedselpakketten gereed gemaakt, die twee maal per week verspreid worden onder de allerarmste gezinnen in de gemeente. Het deed ons goed om te zien hoeveel mensen er met ons werkzaam mogen zijn in de strijd tegen de armoede van hun naaste.
Het overgrote deel van de middag werd in bespreking doorgebracht met Jenö en Jani, waarbij de financiële status van de diverse projecten werd doorgenomen en tevens de begroting voor de komende tijd werd gemaakt. Met grote dankbaarheid mogen we als OZO medewerkers zien hoe er in de afgelopen tijd telkens weer voor ons als stichting gezorgd is. Nimmer waren er tekorten en altijd waren er, soms op verrassende wijze, oplossingen om het werk in Oekraïne voort te zetten. Graag willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om u als sponsor van harte te danken voor de hulp die we van u mochten ontvangen. Mede door u is het steeds mogelijk geweest om het mooie werk onder de arme en behoeftige bevolking van Oekraïne uit te voeren.
De bewoners van verzorgingshuis Rehoboth werden deze middag verrast met een bezoek van een 30-tal jongeren van het plaatselijk Lyceum die kwamen zingen en zich een poosje ophielden met de ouderen. Tanja verdeelde de door Nederlandse sponsors gefinancierde cadeautjes onder de bewoners die dankbaar in ontvangst werden genomen.
Aan het einde van de avond arriveerde gast Hans die ons per vliegtuig achterna reisde. Als afsluiting van de dag werd met hem een planning gemaakt voor de komende dagen om de diverse zaken van het brandweerproject na te gaan.

Woensdag 31 mei 2017; Vandaag werden de werkzaamheden van de OZO medewerkers opgedeeld, zodat er heel veel werk verzet kon worden. Tanja had veel te doen in het verzorgingshuis. Zij zorgde ervoor dat er kaarten werden geschreven door de bewoners, die in Nederland aan de adoptie sponsors gedistribueerd zullen worden. Het is zowel voor de bewoners van Rehoboth, als voor de sponsors die een oudere financieel geadopteerd hebben erg fijn als er van tijd tot tijd contact is tussen Nederland en Oekraïne. Zo konden we vanuit Nederland correspondentie meenemen voor de bewoners en hopen we op de terugreis de kaarten voor de sponsors mee terug nemen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de manier waarop er financieel geadopteerd kan worden, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.stichting-ozo.nl Verder maakte hoofdzuster Erika samen met Tanja een selectie van de uit Nederland meegenomen medische goederen die in Rehoboth, de polikliniek of in het plaatselijke ziekenhuis gebruikt zullen worden.
Het andere deel van de OZO medewerkers gingen, inclusief de gasten Hans en Jan, op pad voor het brandweer project. Hans heeft de afgelopen periode in Nederland heel veel prachtige tweedehands brandweer materialen kunnen verzamelen die, samen met de materialen die we van de brandweer Sommelsdijk/Middelharnis gekregen hebben, meegenomen zijn naar Oekraïne. Zo kon het brandweer korps van Chop voorzien worden van een hydraulische schaar/ spreider met alle bijbehorende onderdelen, waarmee verongelukte auto’s opengeknipt kunnen worden. Ook de pneumatische hefkussens en diverse kleine materialen werden dankbaar in ontvangst genomen. De commandant vertolkte de gevoelens van zijn hele korps met de opmerking dat de uitrusting kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn brandweergarage dankzij de Nederlandse input enorm toegenomen is, waardoor de veiligheid van zijn mannen op een hoger plan gebracht is en calamiteiten veel effectiever bestreden kunnen worden. Verder werden er onder leiding van de geroutineerde brandweerman Hans diverse tests uitgevoerd van het brandmeldsysteem in verzorgingshuis Rehoboth en gaf hij aan de hand van films instructie aan de Oekraïense medewerkers betreffende brandpreventie en hoe te handelen in geval van brand. Recent heeft Stichting OZO van een gulle gever uit Nederland een prachtige lederen relax stoel gekregen die in vele standen verstelbaar is. Deze werd aan het eind van de middag overhandigt aan een lichamelijk beperkte jongedame uit Kisdobrony. Omdat deze vrouw immobiel is, verblijft ze de hele dag in haar stoel. Ontroerend om te zien hoe dankbaar deze jonge vrouw was met de geschonken stoel. Dankzij deze stoel kan zij nu veel comfortabeler zitten.

Donderdag 1 juni / vrijdag 2 juni 2017; De laatste dag van werkbezoek 53 voor de OZO medewerkers. In alle vroegte werd begonnen met het testen van de brandmeldingsinstallatie van verzorgingshuis Rehoboth. Recent is deze installatie verder uitgebreid, zodat het zaak is dat allen die werkzaam zijn in het verzorgingshuis op de hoogte zijn hoe dit systeem te bedienen en weten wat te doen in geval van werkelijke calamiteiten. Vorig jaar is er een blikseminslag geweest in het dak van het verzorgingshuis, waarbij geen brand ontstaan is en dit gelukkig goed afgelopen is. Met het oog hierop is het dus erg belangrijk dat het personeel weet wat te doen om allereerst de bewoners in veiligheid te brengen en indien mogelijk de gebouwen te redden bij reëel gevaar.

Het brandweerkorps van Nagydobrony, een korps wat al lange tijd door Stichting OZO gesteund wordt met materialen, kon ook ditmaal bezocht worden met diverse uit Nederland meegebrachte spullen. Zo heeft gast Hans ook voor dit korps hydraulisch knipgereedschap kunnen regelen en werden er een 5-tal mobilofoons overhandigt waarmee de brandweerlieden onderling contact kunnen hebben tijdens het uitvoeren van hun taken. Ook brandweermateriaal verkregen van de blusgroep Middelharnis/Sommelsdijk kreeg hier een bestemming.
Aan het eind van de ochtend werd er een oefening op touw gezet met de brandweer van Nagydobrony bij verzorgingshuis Rehoboth. Nadat het brandalarm in het verzorgingshuis geactiveerd was, werd er een melding gemaakt naar de brandweer garage. Hierop werd onder toeziend oog van gast Hans uitgerukt naar Rehoboth, waar de blusauto in korte tijd arriveerde, de slangen uitgerold werden en de mannen gereed waren om in actie te komen. Heel mooi om te zien hoe deze gedreven brandbestrijders te werk gingen en goed gebruik maakten van de verbeterde materialen die ze nu hebben. Nadien werd er door de commandant en OZO medewerkers nagepraat over de oefening en wat er eventueel nog verbeterd kon worden bij een actie. Er werd afgesproken dat het korps met regelmaat zal oefenen in en rondom Rehoboth.

Na deze acties werd het tijd om de koffers te gaan pakken, de laatste besprekingen te voeren en afscheid te gaan nemen van onze vrienden. Als OZO groep zien we terug op een heel fijn werkbezoek met de Oekraïense medewerkers die ons heel na staan. Samenwerkend mogen we zien op het vele werk wat uitgevoerd kon worden in het verleden, maar mogen we de blik ook op de toekomst richten in het helpen van onze allerarmste medemensen in Oekraïne. Omstreeks 16.00 werden de laatste handen geschud en de thuisreis begonnen. Hoewel het drukkend warm was onderweg, we hier en daar gehinderd werden door het verkeer en er wat files waren vanwege verkeersongelukken, mochten we vrijdagavond om 21.00 veilig arriveren in Sommelsdijk, waar we blij ontvangen werden door onze gezinnen en de Hollandse OZO medewerkers. Ter afsluiting van dit werkbezoek werd Psalm 46 gelezen en sloot Albert deze reis af met dankgebed. Een dankgebed, voor alle hulp en kracht die God ons gaf, maar ook een gebed waarin Hem gesmeekt werd om kracht, wijsheid en onmisbare zegen voor het verdere werk van Stichting OZO. Mogen wij u tenslotte ook vragen om al deze hulpbehoevenden, maar ook ons als Stichting OZO te gedenken in uw gebeden.

Financieel verslag 2016, toelichting van de penningmeester

Ruimhartig en dankbaar! Dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik met bovenstaande cijfers verantwoording over 2016 mag afleggen. De inkomsten stegen in het boekjaar 2016 met ruim 20%! De kosten ten opzichte van de inkomsten bedroegen slechts 4,4%, wat betekent dat ruim 95% van ieder euro die u geeft besteed wordt aan de doelstelling. Dat is wat het bestuur verstaat onder “maximale zorg, minimale kosten”, het motto van de stichting!
De sterke daling in de algemene kosten heeft te maken met drukwerk in 2015, hiermee kunnen we weer een aantal jaren vooruit. De inkomsten uit kerken steeg met 32%, de inkomsten via bedrijven steeg met 17%, de particuliere donaties bleven gelijk en de diverse opbrengsten steeg met 62%. Deze laatste zijn eenmalige, veelal grote giften die specifiek gevraagd worden voor een bepaald (deel)project.
Zo mochten we in de laatste twee maanden van het jaar flinke bedragen ontvangen van instanties die we onder andere benaderden voor hulp aan het landbouwproject. Noodzakelijk voor de opslag van boerderijproducten en het machinepark, zijn de eerste stappen gezet voor de bouw van een flinke raktár (Hongaars voor schuur). Nu, medio 2017, is de vergunning bijna rond en zijn de eerste bouwmaterialen aangeschaft. Het ligt in de bedoeling dit jaar de betonvloer met een dakconstructie gereed te hebben. Goede opslag van de landbouwproducten betekent variabel zijn in het op de markt brengen van de producten en de mogelijkheid om te wachten op betere prijzen. Door de geweldige gedreven inzet van onze medewerkers in Oekraïne kon in het eerste boekjaar van de ‘Rehoboth-farm’, al een mooie winst van ruim € 4000,- worden geboekt, winst die direct ten goede komt aan onze lopende projecten.
Het adoptieproject mag nog een flinke boost gebruiken, vijf ouderen uit verzorgingshuis Rehoboth zijn inmiddels geadopteerd. Het adoptieproject zal daarom de komende tijd extra aandacht krijgen. We roepen u op om, samen met uw familie of vereniging, in overweging te nemen om een oudere te adopteren!
De blikseminslag medio 2016 in verzorgingshuis Rehoboth zette ons stil bij het feit dat dit maar net goed is afgelopen. Een gat in het dak en versplinterde dakbalken waren het resultaat. BHV, brandpreventie en ontruimingsplannen zijn onbekende termen in Oekraïne. Tijdens het afgelopen werkbezoek werden er onder leiding van een Hollandse professional afspraken gemaakt voor verbeterde toerusting van personeel en brandweer.

Dank aan God voor kracht en wijsheid om dit werk te kunnen doen, dank aan u als donateur die ons werk mogelijk maakt. We sluiten dankbaar dit humanitaire jaar af. Mogen wij ook in 2017 weer op uw steun rekenen?

Albert van Holten, penningmeester

Gebreide kleding

De breidames uit Oude-Tonge leverden opnieuw prachtige truien e.d. voor kinderen in Oekraïne. Hartelijk dank dames voor jullie energieke inzet voor de kinderen in Oekraïne. Ze zijn er zo blij mee!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het werkbezoek
07 mei t/m 12 mei 2018) worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op